woensdag 3 april 2013

Gastblog en bravo voor Hans van der Linde





De farmalobby en  mensen zoals Coutinho hebben het niet bereikt. Mooi! Hieronder het verhaal en de afsluiting. Overgenomen van de website en de nieuwsbrief.


"Laatste mededeling op de website van het steunfonds voor huisarts 
Hans van der Linde

Deze website is opgezet om huisarts Hans van der Linde te steunen in de rechtszaak van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en van directeur infectieziektebestrijding professor Roel Coutinho.


Hans van der Linde vindt dat de belangen van Coutinho als overheidsadviseur zijn verstrengeld door zijn contacten met de farmaceutische industrie. De huisarts is eind oktober 2011 door de Staat gedagvaard omdat hij zijn uitlatingen over die belangenverstrengeling niet terug wilde nemen.

Daarmee kozen RIVM en Coutinho voor een intimiderende rechtsgang in plaats van een open maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van de griepprik.

De proceskosten voor Hans van der Linde zouden kunnen oplopen tot 50.000 euro of meer, die hij uit eigen zak moest betalen. Het RIVM en Coutinho hadden die zorgen niet, zij procedeerden op kosten van de overheid.

Hans van der Linde kon zich alleen goed verdedigen als hij financiële steun kreeg. Het gaat bij deze rechtszaak om de vrijheid van meningsuiting van een kritische huisarts. Daartoe is een steunfonds opgericht. De stichting Steun Huisarts in Proces houdt toezicht op de besteding van gelden en het bestuur brengt daarvan verslag op deze website onder item 'Stichting'.


Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en de eis van het RIVM afgewezen: Hans van der Linde mocht zijn uitspraken doen in het publieke debat. Daarmee is het doel van de stichting en steunfonds bereikt. "





"Nieuwsbrief 10 van Stichting Steun Huisarts in Proces
2 april 2013

Beste geïnteresseerden,
U heeft zich via www.steunhuisartsinproces.nl aangemeld voor de nieuwsbrief. In deze laatste nieuwsbrief:

- Opheffen stichting: wat gaan we doen met het geld dat nog in het steunfonds zit
- Financieel overzicht
- Petitie en facebookpagina opgeheven, communicatie verder via de website
- Dank!


RIVM gaat niet in hoger beroep

Na de uitspraak had het RIVM drie maanden om beroep aan te tekenen. Het RIVM heeft aangegeven zich neer te leggen bij het oordeel. Daarmee is de rechtszaak thans beëindigd, in het voordeel van Hans van der Linde. De eisen van prof. Coutinho en het RIVM zijn door de rechter afgewezen en die beslissing is nu onherroepelijk.

De discussie over de griepprik zal gewoon doorgaan. Binnenkort moet de overheid weer voor tientallen miljoen euro's aan influenzavaccins bestellen. Vaccins, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit uiterst twijfelachtig zijn. Hans van der Linde heeft zich ook de afgelopen tijd actief gemengd in de discussie.

Opheffen stichting

Zoals in de statuten staat, zal de stichting worden opgegeven nu de rechtszaak voorbij is. Het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over een bestemming voor het resterende gedoneerde geld, 32.923 euro (saldo eind maart 2013).

Via de mailbox zijn diverse voorstellen gedaan. Een aantal mensen wil graag dat de stichting zou voortbestaan. Echter, het bestuur heeft zich specifiek aan deze casus verbonden en heeft geen intentie de stichting in stand te houden. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten. Er is, voor wat betreft het resterende saldo van het steunfonds, gekeken naar vergelijkbare situaties. Daarbij heeft het bestuur getracht de beweegredenen van de donateurs mee te wegen. Deze beweegredenen lopen echter erg uiteen: vrijheid van meningsuiting, machtsmisbruik overheid, oneens zijn met het vaccinatiebeleid, twijfel aan nut en noodzaak griepprik, onaanvaardbare invloed van de farmacie, belangenverstrengeling.

Een vergelijkbaar project vinden lijkt vrijwel uitgesloten.

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten alle donateurs ongeveer de helft van hun gestorte bijdragen terug te geven: De kosten die het fonds heeft gemaakt zullen naar rato (ongeveer 50%) in mindering worden gebracht op de donaties. De bedragen zullen de komende maand worden teruggestort. Mocht u uiterlijk 1 juni 2013 nog geen teruggave hebben ontvangen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naarinfo@steunhuisartsinproces.nl.

Na het terugstorten van de bedragen zal de stichting de financiële eindafrekening maken en deze ter controle en verificatie voorleggen aan een accountant. Er zal waarschijnlijk nog een klein restbedrag overblijven. Dit bedrag zal, na aftrek van de accountantskosten en wellicht nog wat kleine onvoorziene bedragen, rond einde dit jaar worden gedoneerd aan Unicef. De uiteindelijke afrekening zullen wij publiceren op de website www.steunhuisartsinproces.nl. Vervolgens zullen stichting en steunfonds gelijktijdig worden opgeheven.


Het steunfonds

Na betaling, in oktober 2012, van de eindafrekening van de advocaat (ter grootte van 1986,56 euro) zijn de totale kosten ten laste van het steunfonds: 28.540,22 euro (= € 26.986,14 advocaatkosten, € 503,36 bankkosten, € 50,72 inschrijving KvK en € 1000 kosten voor de website tot eind 2012).
Daarnaast ontving de stichting rente van de € 30.000 die op een spaarrekening is gezet: 486,83 euro.

Vervolg facebookpagina, petitie, website, nieuwsbrief

De facebookpagina en de petitie 'http://petities.nl/petitie/minister-schippers-stop-proces-tegen-kritische-huisarts zijn inmiddels opgeheven. De website zal in de lucht blijven, tot enkele maanden na het publiceren van de eindafrekening. We verwachten dat de site eind dit jaar 'off-line' gaat. Dit was onze laatste nieuwsbrief. Verdere berichtgeving verloopt via de website.


Dank, grote dank

Wij, als bestuur, danken iedereen nogmaals voor alle steun. Dank zij het succes van het steunfonds heeft Hans van der Linde de mogelijkheid gehad dit proces door te zetten. We hebben hartverwarmende mails gekregen van tientallen supporters. Die berichten waren niet alleen voor hem, maar ook voor het bestuur een geweldige morele steun.

De enorme aandacht van de media, de financiële steun van honderden gewone burgers, artsen, apothekers, wetenschappers, politici én de oprechte verontwaardiging van vele betrokkenen geven aan dat de overheid met de rechtszaak tegen Hans van der Linde te ver is gegaan in het inperken van de vrijheid van meningsuiting van een betrokken en geïnformeerde burger.


Wij hopen van harte dat de publieke maatschappelijke discussie over het nut van de griepprik gevoerd blijft worden en dat Hans van der Linde daar zijn constructieve bijdrage aan blijft leveren.


Met vriendelijke groet,

Rien Vermeulen, voorzitter
Joop Bouma, secretaris en penningmeester"



Gavi Mensch
Nederland BV, 3-4-2013


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen