donderdag 29 augustus 2013

Gastblog Menno Oosterhoff , (kinder)psychiater over JeugdggzZoals zovelen die, zoals ik  bijvoorbeeld in de wijkverpleging, te maken hebben met jonge mensen  met een 'belemmering', eis ik dat in de toekomstige jeugdwet, de gezondheidsZORG van deze jongeren duidelijk ter sprake komt.Evenals de zorg- en behandelvergoeding voor deze kinderen om aan een volwaardige en veeleisende maatschappij te kunnen deelnemen.

Lees daarom de brief van Menno Oosterhoff en teken de petitie.------------------------------------
Groningen, 20 augustus, 2013Aan de leden van de vaste kamercommissie VWS

Op 5 september vindt een rondetafelgesprek plaats over de nieuwe Jeugdwet (Kamerstuk 33 684).
Met verontrusting hebben wij geconstateerd dat de vertegenwoordiging vanuit de GGZ nagenoeg ontbreekt. Wij menen dat inbreng vanuit de jeugd-GGZ in uw voorbereidingen op de wetsbehandeling belangrijk is. Ons inziens ontbreekt in het debat over de stelselherziening jeugd het GGZ-perspectief regelmatig. Het onderwerp lijkt vooral benaderd te worden vanuit het perspectief van de huidige jeugdzorg.
Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen/kinder- en jeugdpsychiatrie is het terrein waar kennis en kunde vanuit de geneeskunde, de psychologie en de orthopedagogie samenkomen. Er zijn raakvlakken met de jeugdzorg, maar het overgrote deel  van de kinderen, die de jeugd-GGZ bezoekt heeft alleen contact met één hulpverlener of twee hulpverleners uit hetzelfde team. Wij merken dat de mening over de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen vaak te veel gebaseerd wordt op kenmerken en problemen van de jeugdzorg. 
Wij zijn bezorgd dat de keuze van de genodigden ertoe zal leiden dat dit bij dit rondetafelgesprek opnieuw het geval zal zijn.
 Het rondetafelgesprek is ingedeeld in vier blokken
  • In het blok deskundigen geen deskundige op het terrein van de jeugd-GGZ. 
  • In het blok cliënten/werkers in de jeugdzorg geen GGZ vertegenwoordiging. Noch de cliëntraden van de jeugd-GGZ, noch de familieraden, noch de grote ouder/patiëntverenigingen zoals Balans, Nederlandse Vereniging van Autisme, Gilles de la Tourette Stichting, Angst/fobie/dwang stichting, noch het Landelijk Platform GGZ als de landelijke koepel van cliënten en familie organisaties in de GGZ.  Medewerkers in de jeugd-GGZ zijn evenmin vertegenwoordigd. Er is niemand van de beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie e.a. 
  • In het derde blok gemeenten geen vertegenwoordiging vanuit de GGZ, ook GGZ Nederland niet.
  • In het vierde blok instellingen is gelukkig wel sprake van vertegenwoordiging vanuit de GGZ.
Er wordt steeds benadrukt dat het belang van het kind voorop staat. Aangezien het aantal kinderen met psychische problemen het grootst is van alle jeugdigen die deze transitie raakt, verwondert het ons dat deze groep nauwelijks vertegenwoordigd is op 5 september . Binnen de jeugd-GGZ zijn immers 250.000 kinderen in zorg.

Wij betreuren, dat we op deze manier niet in de gelegenheid zijn te laten horen wat onze visie is op de gevolgen van een transitie voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en  welke bijdrage wij graag op andere wijze zouden willen leveren aan de transformatie.  Wij zouden graag toelichten waarom wij vinden dat de jeugd-GGZ in het zorgverzekeringssysteem hoort en dat het bestuurlijk akkoord GGZ een beter en goedkoper alternatief biedt om de transformatiedoelen die met de Jeugdwet worden beoogd te bereiken.
Wij hebben begrepen, dat het niet meer mogelijk is om de samenstelling van de groepen nog te wijzigen. Wij verzoeken u dan ook om de jeugd-GGZ een andere gelegenheid te geven haar bijdrage te leveren.
In afwachting van uw reactie, 


Groep-petitie jeugdggz ( Inmiddels ruim 29.000 handtekeningen, gesteund door meer dan 70 organisaties)
Landelijk Platform GGZ, landelijke koepel van cliënten en familie organisaties in de GGZ
Oudervereniging Balans, Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS
NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme
TJO, Transitie Jeugdzorg Ouders
VKJP, Vereniging Kinder- en JeugdPsychotherapie.
NVO, Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
Psykid, Samenwerkende vrijgevestigde praktijken voor jeugd-GGZ


Correspondentieadres:


M.Oosterhoff---------------------------------

NB: Inmiddels 330.000+ handtekeningen 


http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/ 

Gavi Mensch
Maastricht, 29-8-2013.

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten